Σημαντικα

Έκδοση Προσωρινής Άδειας Εισόδου Προπονητών

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το αρμόδιο τμήμα της Ε.Π.Ο. σας  ενημερώνουμε ότι έως την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021  θα πρέπει να καταθέσετε στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Β. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτότητας προπονητή.
Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  Για την ομαλή έναρξη των πρωταθλημάτων ευθύνης σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, σε όσους προπονητές έχουν καταθέσει -μέσω των Ενώσεών σας- πλήρεις φακέλους για την έκδοση προπονητικής ταυτότητας Ε.Π.Ο./UEFA και δεν τις έχουν λάβει ακόμα.
Όταν αποσταλούν από τη Διεύθυνσή μας οι προπονητικές ταυτότητες, μπορείτε να προβείτε στην έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης, σύμφωνα -πάντα- με βάση τους Κανονισμούς και τις οδηγίες που έχετε ήδη λάβει.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8) Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.